Başkan Karslı: ’Ekonomi 2002’den daha zor durumda’

30 Mayıs 2018

Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, Türkiye Ekonomisinin 2002’den daha zor durumda olduğunu söyledi. Karslı, FED’in faiz ayarlamasının ciddi kırılmalara neden olacağını belirtti.

Mer­kez Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve Hu­kuk Pro­fe­sö­rü Ab­dur­ra­him Kars­lı BU­GÜ­N Gazetesi’ne çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.Tür­ki­ye­’de he­nüz tam ola­rak his­se­dil­me­yen bir eko­no­mik kriz ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Kars­lı, tüc­ca­rın fe­la­ke­te sü­rük­len­di­ği­ni be­lirt­ti.

Şir­ket if­las­la­rı ar­ta­cak
Ame­ri­ka Mer­kez Ban­ka­sı­’nın (FED) tem­muz­da ya­pa­ca­ğı fa­iz ayar­la­ma­sı­nın Tür­ki­ye­’de cid­di kı­rıl­ma­la­ra yol aça­ca­ğı­na dik­kat çe­ken Kars­lı bu du­ru­mun kı­rıl­ma­la­rı iyi­ce te­tik­le­ye­ce­ği­ni be­lirt­ti. Kars­lı, “FE­D’­in tem­muz­da­ki fa­iz ayar­la­ma­sın­dan son­ra Tür­ki­ye cid­di bir sı­kın­tı­ya gi­re­cek. Do­lar 3 li­ra­yı gö­re­cek. Bü­yük şir­ket­ler şim­di­den if­las er­te­le­me is­te­me­ye baş­la­dı” de­di.
Borç özel sek­tö­rü yük­len­di
Kars­lı, “Gö­rün­me­yen bir kriz var ve bu git­tik­çe bü­yü­yor. Do­lar kı­sa sü­re­de re­kor kır­dı. Er­do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de do­lar 1.9 ci­va­rın­day­dı şim­di 3’e doğ­ru iler­li­yor. Yüz­de 40 kay­bı­mız var bu tüc­car için fe­la­ket de­mek. Çün­kü 2002’de borç dev­le­tin üze­rin­dey­di, özel sek­tör ra­hat­tı. AKP, bor­cu iha­le­ler üze­rin­den özel sek­tö­rün üze­ri­ne at­tı. Özel sek­tö­rün bor­cu 2002’de 27 mil­yar do­lar­dı, bu­gün­kü bor­cu 275 mil­yar do­lar ol­du. Borç özel sek­tö­rün üze­ri­ne kay­dı­ğı için ve borç­lan­ma­lar dö­viz üze­rin­den ol­du­ğu için her ge­çen gün borç ar­tı­yor” de­di.

Mal satacak pazar kalmadı
Ül­ke­nin her ge­çen gün içe ka­pan­ma­sıy­la mal ürün ih­raç ede­cek pa­za­rın kal­ma­dı­ğı­na da dik­kat çe­ken Kars­lı, bu du­ru­mun kri­zi te­tik­le­ye­ce­ği­ni be­lirt­ti. Kars­lı, “Sı­fır so­run po­li­ti­ka­sın­dan mal sa­ta­ca­ğı­mız pa­zar bu­la­ma­ya­cak nok­ta­ya gel­dik. Or­ta­do­ğu bit­ti, Su­ri­ye bit­ti, Mı­sı­r’­la iliş­ki­miz yok. Mı­sı­r’­ın li­man­la­rı­nı ih­ra­cat için de kul­la­na­mı­yo­ruz. Ya­ban­cı ya­tı­rım­la­rı dur­du” de­di.