Genel Başkanımız Abdurrahim KARSLI’NIN Sözcü Gazetesi’ndeki Röportajı

31 Mayıs 2018

Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı, “AKP gırt­la­ğı­na ka­dar hır­sız­lı­ğa gir­di. Men­fa­at si­ya­se­ti Tür­ki­ye­’yi bö­lün­me­ye götürdü” de­di…
Hande Zeyrek – Hu­kuk ca­mi­ası­nın ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir isim Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı… Uzun yıl­lar İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­li­ği yap­tı. Yak­la­şık üç ay ön­ce Mer­kez Par­ti isim­li ye­ni bir par­ti kur­du. Bu­gü­ne ka­dar “Ya­rab­bi sen be­ni si­ya­set­ten ve şey­tan­dan uzak tu­t” di­ye bir dua­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kars­lı, ken­di­si­ni si­ya­se­te iten se­bep­le­ri SÖZ­CÜ­’ye an­lat­tı. Kars­lı ya­kın­dan bil­di­ği AKP için “Gırt­la­ğı­na ka­dar hır­sız­lı­ğa gir­di­” de­di.

İş­te Kars­lı­’nın an­lat­tık­la­rı:
Yandaşlar helikopterle gezip villa yeri bakıyor
Hükümet, dinci IŞİD’in arkasında Mer­kez Par­ti­’nin dış po­li­ti­ka­ya ba­kı­şı na­sıl ola­cak?

‘S­tra­te­jik de­rin­lik­li dış po­li­ti­ka­’ de­di­ler. ‘Ak­tif dış po­li­ti­ka, sı­fır so­ru­n’ de­di­ler. Ağa­cı gös­te­ren mey­ve­si­dir. Bi­zim hü­kü­me­ti­mi­zin dış po­li­ti­ka­da yük­selt­ti­ği tek bir de­ğer İs­ra­il’­dir. Bu hü­kü­met içe­ri­de PKK’­yı dı­şa­rı­da İs­ra­il ve ulus­la­ra­sı te­rör ör­gü­tü un­su­ru­nu kuv­vet­len­dir­di.

İktidarın AVM aşkı sınır tanımıyor
AKP hükümeti te­rör ör­gü­tüy­le iş­bir­li­ği mi ya­pı­yor?

Her za­man söy­lü­yo­rum, IŞİ­D’­in ar­ka­sın­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti var. İs­la­mi te­rör ör­güt­le­ri­ni bu hü­kü­met bes­le­di. Ben ta­nı­dı­ğım için bi­li­yo­rum; bu hü­kü­met bu dev­le­ti sev­mez ve inan­maz. Cum­hu­ri­ye­t’­in bütün ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na düş­man­dır. Bu hü­kü­met hu­ku­ka inan­maz.

Boğazı parsel parsel satıyorlar
Si­ya­se­te gir­me­mek en bü­yük dua­nız­ken ne de­ğiş­ti?

Si­ya­set, el­de edi­len im­kan­la­rı hal­ka adil da­ğıt­ma işi­dir. Tür­ki­ye­’de si­ya­set şah­si men­fa­at ve ya­lan üze­ri­ne ku­rul­du­ğu için ‘Ben si­ya­set­ten uzak du­ra­ca­ğım’ de­dim. Fa­kat öy­le bir nok­ta­ya gel­dik ki vic­da­nı olan birinin bu si­ya­set­ten uzak dur­ma­sı müm­kün de­ğil. Bu ri­ya­kar men­fa­at üze­ri­ne ku­ru­lu si­ya­set, Tür­ki­ye­’yi bö­lün­me nok­ta­sı­na ge­tir­di. Top­lu­ma kin ve nef­ret to­hu­mu eki­yor.

“AKP’nin alternatifi yok” söylemini biz yıkacağız
“Mil­let bin par­ça olmuş­” AKP’yi des­tek­le­di­niz mi?

AK­P’­nin için­de iki ke­li­me var. Ada­let ve kal­kın­ma. Ku­ru­lur­ken se­vin­miş­tim. Des­tek­le­dim, oy da ver­dim. Hem hür­ri­yet­çi, hem de din­dar olun­ca ilaç gi­bi gel­miş­ti. Ama ada­let kal­ma­dı. AKP ik­ti­da­ra ge­lir­ken top­lum­da ada­le­te gü­ven ora­nı yüz­de 65’ken şu an­da yüz­de 20’ler­de. Bi­zim mil­let ola­rak “ben öl­sem de mil­le­tim ya­şa­sı­n” an­la­yı­mız var­dı. Şu an­da dev­le­tin ve mil­le­tin bü­tün­lü­ğü teh­li­ke­de. Mil­let bin par­ça. Gü­ney­do­ğu­’da dev­le­tin na­mu­su PKK’­ya tes­lim edil­miş. Asıl pa­ra­lel ya­pı ve asıl pa­ra­lel dev­let Gü­ney­do­ğu­’da… PKK bay­rak in­di­ri­yor. PKK in­san­la­rın gö­zü önün­de ço­cuk ka­çı­rı­yor. Va­li­ler ve kay­ma­kam­lar atı­yor. Böy­le bir hal­dey­ken ben si­ya­se­te bu­laş­ma­ya­yım di­ye­mez­si­niz.

‘Apo’nun hükümete verdiği 66 kişilik listede adım vardı’‘Apo’nun hükümete verdiği 66 kişilik listede adım vardı’
Mer­kez Par­ti­’nin AK­P’­nin al­ter­na­ti­fi oldu­ğu doğ­ru mu?

Sa­de­ce AK­P’­nin de­ğil Tür­ki­ye­’de şim­di­ye ka­dar olan si­ya­se­tin al­ter­na­ti­fi. Mer­kez Par­ti, ben ve ar­ka­daş­la­rı­mın si­ya­se­ti AK­P’­nin al­ter­na­ti­fi ola­maz. AKP za­ten bi­zim ale­mi­miz­de yok. Din­ci­yim di­yen, di­ne za­rar ve­ri­yor. Mil­li­yet­çi­yim di­yen, mil­le­te, Ata­türk­çü­yüm di­yen, Ata­tür­k’­e za­rar ve­ri­yor. Tür­ki­ye, Mer­kez Par­ti­’yi gör­mez ve bu im­ka­nı de­ğer­len­dir­mez­se baş­ka sı­kın­tı­la­rı gö­rür.

3 bakanın hizmete açtığı hastanede rezalet dizboyu
AKP için­de çok ya­kın ar­ka­daş­la­rı­nız ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Par­ti için­de ken­di­ne yer bu­la­ma­yan AK­P’­li­ler si­ze ge­lir mi?

Her­ke­se ka­pı­sı açık bir par­ti­yiz. AKP bü­yük bir ca­mi­a. İçin­de gö­rüş­tü­ğü­müz ar­ka­daş­la­rı­mız var. AKP kö­ken­li olup da par­ti­mi­zin teş­ki­lat­la­rın­da olan­lar var. Ma­ale­sef Tür­ki­ye­’de ik­ti­dar ol­mak, in­sa­nı ba­zı şey­le­re bu­laş­tır­ma­nın da ve­si­le­si olu­yor. Bel­ki AK­P’­den çok di­ğer par­ti­ler­den ge­liş ola­cak­tır.

“En büyük ihtiyaç adalet­” Par­ti lo­go­nu­zu ada­let te­ra­zi­si seç­me­ni­zin ne­de­ni ne­dir?

Bu za­man­da en bü­yük ih­ti­yaç ada­let. Bu hü­kü­met za­ma­nın­da akıl­lar­da en çok iki şey kal­dı. Bi­rin­ci­si ope­ras­yon­lar, ikin­ci­si de İm­ra­lı Ada­sı­’n­da­ki te­rö­rist­ba­şı­nı zi­ya­ret­le­ri… Bal­yoz ve Er­ge­ne­ko­n’­da yet­ki­li­ler gırt­lak­la­rı­nı şi­şi­re şi­şi­re ba­ğı­rı­yor­du, ‘Tür­ki­ye ta­ri­hiy­le yüz­le­şi­yo­r’ di­ye. 5 yıl hür­ri­yet­le­rin­den mah­rum ol­du­lar. Bu hü­kü­met on­la­rı içe­ri alır­ken de çı­ka­rır­ken de pu­an top­la­ma­ya ça­lış­tı. ‘Mil­li Or­du­’ya kum­pas ku­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­’ de­di­ler. Şim­di Tür­ki­ye­’de bir sü­rü şey olu­yor, Mil­li Or­du or­ta­da yok. 21 milyon insan yardımlarla yaşıyor. Ama bu hükümet 50 milyar dolarlık da özelleştirme yapmış. 80 yılda yapılanları 10 yılda satmış bitirmişler. Şimdi hırsızlar mübarek ve makbul oldu.

“Hükümet teröre bulaştı”
İs­mi­niz Gü­len cemaatiyle de anıl­dı. Ce­ma­at­le ba­ğı­nız var mı?

Bi­zim tüm ce­ma­at­ler­le il­gi­miz var. Çün­kü Tür­ki­ye­’nin par­ti­si­yiz. Be­nim ce­ma­at­le bir il­gim yok. Tür­ki­ye­’de 17-25 Ara­lı­k’­tan son­ra has­ta­lık tü­re­di. Hü­kü­met ten­kit et­mek is­te­di­ği­ni pa­ra­lel ya­pı­ya da­hil et­ti.

Tür­ki­ye­’nin di­ğer ül­ke­ler­ce din­len­me­si­ne ne di­yor­su­nuz?

Ses­le­ri­ni çı­ka­ra­mı­yor­lar çün­kü bi­zim hü­kü­met te­rö­re bu­laş­mış. Dış po­li­ti­ka­da bu hü­kü­met if­las et­ti. Hu­kuk­ta aca­ba so­ru­la­rı kal­ma­ya­cak di­yen hü­kü­met gırt­la­ğı­na ka­dar hır­sız­lı­ğa gir­di. Dos­ya­la­rı ka­pat­tı. Bu hü­kü­me­tin iç po­li­ti­ka­sı da bit­ti. Hükümet, dinci IŞİD’in arkasında