Merkez Parti, Parti Programından

23 Mayıs 2018

“Ülkemizde kamu yönetimi, genel olarak sıkı bir merkezcilik ilkesine göre örgütlenmiştir.
Kamusal görevlerin büyük bir bölümü bu örgütler tarafından yerine getirilmekte; bazı kamusal hizmetler ise yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenen kurumlar tarafından yürütülmektedir.Ülkemizde kamu yönetiminin sorunları olarak merkeziyetçilik, yönetimde gizlilik ve dışa kapalılık, yönetimde tutuculuk, kuralcılık ve sorumluluktan kaçma, kayırmacılık, yolsuzluk ve rüşvet, örgütsel hantallık, yönetimde siyasallaşma gibi hususlar sayılabilir.Merkez Parti olarak kamu yönetimi anlayışımız; milli bütünlüğü tesis edici üniter yapıyı destekleyici ve sosyal refah sorumluluğu taşıyan, temel fonksiyonları iç dış güvenlik, adalet, temel, eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri olan, milletin kendisini yönetecek temsilcileri kendi iradesiyle belirleyebildiği ve yönetime katabildiği demokratik yönetim ilkesine haiz bir anlayıştır.”