Araştırma, Bilim ve Teknoloji

22 Mayıs 2018

Bilim ve teknoloji politikaları, bütün dünyada ülkelerin refah seviyesini doğrudan etkileyen ve siyasi gidişine yön veren, gelişim ve değişim şartları ortaya çıkaran politikalar olmuştur. Teknolojinin bu etkinliği nedeniyle bütün ülkeler teknolojiyi üretmek, elde etmek, kullanmak ve yaymak için her türlü çabayı göstermektedir. Türk sanayisinin teknoloji üretebilme kabiliyeti kazanabilmesi için kendine güvenmesi gerekir. Teknoloji üretebilme bir organizasyon meselesidir. Türk insanı, organize olabilen ve organize edebilen meziyetlerle teçhizdir. Türk insanı bu yeteneğini, geriye doğru baktığında tarihin derinliklerinde bulacaktır. 21. Yüzyıl Türkiye’si bilim adamıyla araştırmacısıyla kalite itibariyle teknoloji üretebilecek bir kapasiteye ulaşmıştır. Merkez Parti olarak, teknoloji ithal eden bir ülke olmak yerine teknoloji üretip ihraç eden bir ülke yaratmayı hedefliyoruz. Teknoloji politikamızla etkin işleyen bir teknolojik sistem yaratmayı ve bu sistemle ileri teknolojiler üretmeyi amaçlıyoruz. Partimiz iktidarında, öncelikle araştırma, bilim ve geliştirme alanlarını belirleyecek, bu alanlarla ilgili plan ve programlar hazırlayacak, bu plan ve programlar doğrultusunda kamu araştırma kuruluşlarını görevlendirecek, gerektiğinde özel sektörle işbirliği yapacak teşvik edici ve düzenleyici tedbirleri saptayacak, bilim ve teknoloji sisteminin etkinleşmesi ve geliştirilmesi amacıyla yasa tasarıları ve mevzuatı hazırlayacak, araştırıcı insan gücünün yetiştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanımı için gerekli önlemler saptanarak uygulanması sağlanacaktır. Partimiz iktidarında, nüfus başına düşen araştırıcı sayısının, Araştırma- geliştirme harcamalarının, gayri safi milli hasıla içersinde payının, ülkemizin evrensel bilime katkısı açısından, dünya sıralamasındaki yerinin daha üst sıralara çıkarılmasının, araştırma- geliştirme harcamaları içindeki özel sektör payının artırılması hedeflenmiştir. Bu hedeflere en kısa sürede erişebilmek için ülkemizdeki mevcut potansiyel ve dünyadaki bilim ve teknolojinin gidişatı göz önünde bulundurulacak. Bilişim ileri teknoloji malzemeleri, biyo-teknoloji, nükleer teknoloji, uzay teknolojisi konularındaki çalışmalara öncelik verilecektir. Merkez Parti iktidarında, üniversitelerde lisans düzeyinde, fen dallarından beyin göçünü durduracak ve bu dallara yönetimi teşvik edecek, özel teşebbüsün araştırma- geliştirme harcamalarındaki payının artırılmasını sağlayacak, küçük ve orta ölçekli işletmelerde araştırma geliştirme birimleri kurmalarını sağlayacak önlemler alacaktır.