Dış Politika

22 Mayıs 2018

Merkez Parti tüm öz kaynakları ve dinamikleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dünya politikasında ağırlıklı bir ülke olduğuna inanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti dünya üzerindeki rolünün gereğini yerine getirmek ve bu rolün gereği olarak da kendine ve tarihine yakışır bir sorumluluk üstlenmek zorundadır. Merkez Parti Türkiye’nin sınır komşuları ile ilişkilerini sağlıklı ve sağlam temellere oturtmayı devletin öncelikli görevlerinden biri olarak değerlendirmektedir. Bu anlayışla, sınır komşularımızı ilgilendiren sorunlarda Türkiye’nin, herhangi bir diğer ülkeden daha sorumlu hareket etmesi gerektiğine inanmaktayız. Konumu ve tarihten gelen bağlar nedeniyle Türkiye hem Kafkaslar, hem Ortadoğu, hem Balkanlar ve hem de Akdeniz ülkesidir. Böyle bir jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik durumu nedeniyle bu bölgelerle ve ülkelerle dengeli, ortak çıkarlı, barışsal istikrarlı ilişkiler geliştirmeyi kaçınılmaz görürüz.

Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Ortadoğu’da kuvvet kullanarak, halkların etnik ve kültürel bazda parçalanıp, iç savaşlara neden olan gelişmelerin durdurulmasını savunuruz. Sorunların kuvvetle değil; insan hakları, özgürlükler temel alınarak, barışsal, samimi diyaloglarla çözülmesini öngörürüz. Kafkasya’da, Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin vatandaşları olarak insan hakları, özgürlükler ve kültürleri ile hayatlarını sürdürmelerini müdafaa ederiz. Partimiz, İsrail-Filistin sorununun Birleşmiş Milletler Kararı çerçevesinde çözülmesi için tarafların ciddi ilişkiler sürdürmesi gerektiğine inanır. Elbet Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülke ve bölge için önemli olduğunun bilincindeyiz. Ancak Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesini, Ermeni örgütleri vasıtasıyla uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye’ye karşı soykırım iddialarından vazgeçmesini ve ayrıca Ermeni Devleti’nin resmi belgelerinden Türkiye’ye ait bazı toprakların kendi sınırları içinde gösterilmesinin çıkartılmasın, ilişkilerin gelişmesi için bir koşul olarak görürüz. Sözde Ermeni soykırımı sorununun çözümü için; bağımsız tarihçiler tarafından Türkiye, Rusya ve Ermenistan dahil, ilgili tüm ülkelerin arşivlerini kendilerine açarak iddiaların hiçbir etki altında kalmadan, önyargılara kapılmadan incelenerek sonuçlandırılmasını savunuruz. Merkez Parti, Türk-Yunan ilişkilerinin çok samimi bir şekilde geliştirilmesini, Ege’nin iki yakasında iki milletin dostça yaşamasını arzu etmektedir. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin Lozan’da kurulan denge çerçevesinde gelişebileceğine ve sorunların da bu denge içinde çözülebileceğine inanmaktadır. Partimiz, her iki ülkede yaşayan Türk ve Rum azınlıkların hakları için karşılıklı diyalog kurulması görüşündedir. Özellikle Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın Lozan Anlaşması ve diğer uluslararası anlaşmalarla sağlanan haklarının hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan verilmesi ve korunması için gayret gösterilmesini savunur. Merkez Parti, Türkiye’nin Akdeniz için Birlik Platformu’nda, ancak her ülkenin eşit koşullar altında yer alması kaydı ile katılmasını benimser. Partimiz, ülkemizin dış politikasını yürütmekle yükümlü bürokratik kadroların; günümüzde gelişen sosyal, kültürel, ticari, spor vb. ilişkiler gereği Dışişleri Bakanlığı kökenli olmayan, ulusal ve uluslararası düzeyde başarısı kanıtlanmış kişilerce desteklenmesi ilkesini, bakanlığın mesleki yapısını bozmayacak şekilde benimsemektedir. Bu yaklaşımın işleyiş esasları, yasalarla belirlenecektir. Partimiz dış politikada “mütekabiliyet” esasının en önemli faktör olduğuna inanır ve bütün dış ilişkilerin bu esas dâhilinde yürütülmesini ister.

Merkez Parti olarak, bütün dünya ülkeleriyle özgürlükçü, demokrat, insan haklarına saygılı, mütekabiliyet esasına bağlı, uluslararası meşruiyeti esas alan, karşılıklı hak ve çıkarlara saygılı, barışçı ve dengeli bir dış politika hedefimizdir. Milli bağımsızlığımıza ve çıkarlarımıza uygun düştüğü ölçüde, uluslar arası organizasyonlar içinde bulunmayı, mevcut yapılanmalar içinde de uluslar arası toplumla uyumlu politikalar izlemeyi esas alır. Partimiz, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesine, Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerine bağlı, milli çıkarlarına öncelik veren istikrarlı bir dış politikayı hedeflemiştir. Ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlü bir Türkiye oluşturmasının dış ilişkiler üzerinde de etkili olacağına inanır. Merkez Parti savunma politikalarının dış politikadan ayrılamayacağı bilinciyle, ülkemizin savunma ve caydırma gücünü en yüksek düzeye çıkarmayı bölge ve dünya barışı için kaçınılmaz görür.