Kamu Yönetimi ve Denetimi

22 Mayıs 2018

Kamu yönetimi, devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesine ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetlerin üretilip sunulmasına ilişkin anayasa ve yasalarla belirlenen bir sistemdir. Kamu yönetimi sistemi halk, örgüt, norm düzeni, ekonomik kaynak, kamu görevlileri ve kamu politikası olmak üzere çeşitli unsurlardan oluşur. Ülkemizde kamu yönetimi, genel olarak sıkı bir merkezcilik ilkesine göre örgütlenmiştir. Kamusal görevlerin büyük bir bölümü bu örgütler tarafından yerine getirilmekte; bazı kamusal hizmetler ise yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenen kurumlar tarafından yürütülmektedir.
Ülkemizde kamu yönetiminin sorunları olarak merkeziyetçilik, yönetimde gizlilik ve dışa kapalılık, yönetimde tutuculuk, kuralcılık ve sorumluluktan kaçma, kayırmacılık, yolsuzluk ve rüşvet, örgütsel hantallık, yönetimde siyasallaşma gibi hususlar sayılabilir. Merkez Parti olarak kamu yönetimi anlayışımız; milli bütünlüğü tesis edici üniter yapıyı destekleyici ve sosyal refah sorumluluğu taşıyan, temel fonksiyonları iç-dış güvenlik, adalet, temel, eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri olan, milletin kendisini yönetecek temsilcileri kendi iradesiyle belirleyebildiği ve yönetime katabildiği demokratik yönetim ilkesine haiz bir anlayıştır. Partimiz iktidarında, devletin amaçlarına ulaşmasında etkin bir görev üstlenen kamu yönetiminin, ihtiyaçlara yanıt verebilecek ve yeni koşullara uyum sağlayabilecek şekilde; sosyal adaleti ve gelişmeyi esas alarak nitelikli hizmet üretmesi, dinamik bir devlet yapısının oluşturulması, kendini sürekli geliştirebilme yeteneğine kavuşturulması sağlanacaktır. Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yapmaları; vatandaşlar arasında başta siyasal görüşler ve felsefi inançlar olmak üzere, ırk, renk, dil, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmamaları temin edilecek, kamu görevlilerinin hizmet içi eğitiminin sistemli ve sürekli bir şekilde objektif ilkelere bağlı olarak sürdürülmesi sağlanacaktır. Merkez Parti iktidarında; kamu görevlilerinin terfi, ödüllendirme ve ücretleri liyakat esasına bağlanacak, Personel rejimi, kurumlar arasında mevcut dengesizlikler ve farklılıklar azaltılacak şekilde yeniden düzenlenecek, atamalarda doğrudan veya dolaylı kadrolaşma hareketlerini önleyici tedbirler alınarak bilgi, kıdem, deneyim, uzmanlık, liyakat ve kariyer gibi hususlar dikkate alınacaktır. Devletin itibarını temsil eden kamu görevlilerini tatmin eden ücret ve sosyal imkanlar temin edilerek, devlet-vatandaş ilişkilerinin bozulmadan sürdürülmesini sağlayacak bir refah düzeni sağlanacak, mahrumiyet bölgelerinde ve gelişmekte olan bölgelerde çalışan kamu görevlilerinin mahrumiyetlerini önleyici önlemler alınacak; bu bölgelerde çalışan kamu personelini teşvik edici imkanlar sağlanacaktır.