Merkez Parti , Parti Programından

23 Mayıs 2018

Denetim; kamu kurumlarının-kuruluşlarının, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş tesislerin, kamu menfaati noktasında kanun ve diğer mevzuata göre çalışıp çalışmadıklarının irdelenmesi, teftiş edilmesi ve kontrol edilmesidir.
A- İÇ DENETİM

B- DIŞ DENETİM (SAYIŞTAY)

C- KAMU MALİ DENETİM KURULU

A- İÇ DENETİM: Kamu yönetiminde kurum ve kuruluşlarında iç denetimi yapan teftiş kurulları, kontrolörlükler, denetçiler vardır. Her kamu kurumu ve kuruluşu kendi yapısına, faaliyetlerine ve amacına göre iç denetim kurumlarını oluşturmuştur. Gelişen ve değişen siyasi, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve kamu yönetim anlayışlarını dikkate alarak denetim kurullarının yenilenmesi kaçınılmazdır.

Ancak, 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği iç denetim sistemi getirilmiştir. İç denetim sisteminin amacı; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olup olmadığını, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını tespit etmektedir.

İktidarın getirdiği yeni “İç denetim sistemi”, teftiş kurullarının, kontrolörlerinin, denetçilerin görevlerini kapsamaktadır. Danışmanlık mahiyetinde dahi olsa, yaptırım gücü olmadığından, kurumlarda denetimden esas sorumlu olan teftiş ve denetim kurulları arasında yetki, sorumluluk ve yaptırım etkisi açısından sorunlar oluşmaktadır. Kurumlarda teftiş kurumları ve kontrolörler hem kişi bazında hem de kurumu bazında görev yaptıklarının yanı sıra; yukarıda kısaca belirtilen iç denetimin amaç ve faaliyetlerini de yerine getirmektedir.

Bir kamu kurumunda; ister tavsiye-danışmanlık mahiyetinde olsun, ister teftiş kurulları ve kontrolörler şeklinde olsun; çiftli denetim sistemleri radikal-uyumlu bir şekilde çalışamaz. Yapılması gereken; görev, yetki, sorumluluk alanları belirli ve yargı yolu açık olmak kaydı ile yaptırım yetkili “Bağımsız Kamu Denetim Kurulu” oluşturmaktır.