Prof. Karslı: ‘Beyaz Saray’da ne konuşuluyorsa AK Saray’da o yapılır’ (Sözcü)

24 Mayıs 2018

Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, SÖZCÜ’ye konuştu ve çok çarpıcı tespitlerde bulundu.
Röportaj: Hande ZEYREK

Karslı, 7 Haziran öncesi “Esas kaos seçim sonrası” diyordu. Haklı çıktı. Karslı, artan terör olayları için ise çarpıcı tespitler yaptı. “Devlet samimi olsa, PKK’yı yok etmek için para kaynağını kurutur” dedi…
Ge­nel se­çim­ler­den ay­lar ön­ce “AKP ül­ke­yi iç sa­va­şa so­ka­cak. Şim­di iyi­yiz esas ka­os se­çim son­ra­sı­” yo­rum­la­rıy­la şa­şırt­mış­tı Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı… Şu an Tür­ki­ye­’de ya­şa­nan ge­liş­me­le­re ay­lar ön­ce­sin­den ışık tut­ma­sı­nı “Bun­la­rı gör­mek için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok­tu. Ben hu­kuk­çu­yum, si­ya­si­ler gi­bi se­nar­yo ya­za­mam. Dos­ya­da­ki de­li­le­re göre ko­nu­şu­ru­m” di­ye yo­rum­la­yan hu­kuk pro­fe­sö­rü Kars­lı, te­rör ve si­ya­si gün­dem­le il­gi­li yi­ne çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. “Ev ya­nı­yor ev! Evi­mi­zi ya­kan da bu par­ti­le­r” di­yen Mer­kez Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dur­ra­him Kars­lı­’nın açık­la­ma­la­rın­dan sa­tır baş­la­rı şöy­le:
TE­RÖR sis­tem de­ği­şik­li­ği is­ter. Şu an­da Tür­ki­ye­’de­ki ve dün­ya­da­ki te­rö­rün ar­ka­sın­da kü­re­sel güç­ler var. IŞİ­D’­in ana­sı El Ka­ide’­dir. El Ka­ide’­yi ku­ran ABD-CI­A’dır. Or­ta­do­ğu­’da is­te­dik­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­mek için kur­du­lar.

Maksat Or­ta­do­ğu­’da­ki dev­let­le­ri di­zayn et­mek, ener­ji kay­nak­la­rı­nı kon­trol al­tın­da tut­mak­tı. Uyuş­tu­ru­cu sir­kü­las­yo­nun­da na­kil hat­tın­da bir gü­ce da­ha ih­ti­yaç var­dı. O da kö­ke­ni 1970’li yıl­la­ra da­ya­nan Ab­dul­lah Öca­la­n’­la baş­la­yan PKK ör­gü­tüy­dü. Şu an­da dün­ya­da uyuş­tu­ru­cu­dan sir­kü­le edi­len yıl­lık ci­ro 400 mil­yar do­lar. Bu­nun yüz­de 60’ı­nı PKK alıp sa­tı­yor. Böy­le bir ör­gü­tü Kan­di­l’­i bom­ba­la­ya­rak yok ede­bi­lir mi­sin?
Devlet sa­mi­mi ol­sa PKK’­yı yok et­mek is­te­se ön­ce bu fi­nans bağ­lan­tı­la­rı­nı ku­rut­ma­sı ge­rek. Ör­gü­te ele­man top­la­yan si­ya­si kay­nak­la­rı ku­rut­ma­sı la­zım. İs­viç­re­’ye git­se­niz ör­gü­tün mil­yar do­lar­lar­ca ka­ra pa­ra­sı var. Ön­ce o pa­ra­ya el koy­ma­sı la­zım. Dev­let des­te­ği ol­ma­dan ör­güt­ler bü­yü­mez. PKK da dev­let des­te­ği ol­du­ğu için bü­yü­yor. Çö­züm sü­re­ci PKK’­yı bü­yüt­tü.
AK­P’­nin kü­re­sel güç­le­rin pro­je­si ol­du­ğu­nu her fır­sat­ta an­lat­tım. PKK ki­min pro­je­siy­se AK­P de on­la­rın pro­je­si. AKP ken­di ba­şı­na ha­re­ket ede­mi­yor. AK­P’­nin ba­şın­da­ki in­san Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si (BOP) de­di. Bu pro­je­de de dev­let­le­rin coğ­ra­fi plan­la­rı­nı de­ğiş­tir­mek var. Bu coğ­ra­fi plan­la­rı de­ğiş­tir­mek için te­rör ol­mak zo­run­da.
2000’li yıl­la­rın ba­şın­da AB­D’­nin ile­ri ge­len­le­ri­nin açık is­ti­şa­re­le­ri var. “Bun­dan son­ra dev­let­le­ri vur­ma­ya­lım. Mez­hep­sel fark­lı­lık­lar­la top­lum­la­rı bir­bi­ri­ne kır­dı­ra­lı­m” ka­ra­rı al­dı­lar. Bu­gün de yap­tık­la­rı bu. BOP, Sevr An­laş­ma­sı ne ise onun uy­gu­lan­ma­sı­dır.
Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ifa­de­siy­le me­de­ni­yet pro­je­si de­ğil­dir. Stra­te­ji­le­ri, sa­va­şa Tür­ki­ye­’yi de da­hil et­mektir. İki­si­ni de ba­şar­dı­lar. Şim­di Tür­ki­ye sı­nır­la­rın öte­sin­de ope­ras­yon­lar ya­pı­yor. Gü­ya hem PKK hem IŞİ­D’­e kar­şı.

Devlet bu­nu bi­le­rek ya­pı­yor. PKK’­ya te­rör ör­gü­tü di­yor­su­nuz. Ama bu ka­dar kay­na­ğı ona te­min edi­yor­sa­nız o za­man yar­dım edi­yor­su­nuz de­mek­tir. PKK’­ya te­rör ör­gü­tü di­yor­sa­nız ne­den kuv­vet­len­dir­di­niz bu ka­dar?

“ER­DO­ĞAN, DA­VU­TOĞ­LU İLE DE­VAM ET­ME­YE­CE­K”
Gün­de­mi Han­de Zey­re­k’­e de­ğer­len­di­ren Mer­kez Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dur­ra­him Kars­lı, AK­P’­de­ki du­ru­mu, “Er­do­ğan, Da­vu­toğ­lu ile de­vam et­me­ye­cek. Çün­kü ara­la­rı bo­zu­k” şek­lin­de yo­rum­la­dı.

Be­yaz Sa­ra­y’­da ne ko­nu­şuluyorsa Ak Sa­ra­y’­da o yapılır
Ben yıl­lar­dan bu yana fer­yat edi­yo­rum. Bu hü­kü­met Tür­ki­ye’yi iç sa­va­şa so­ka­cak. Çün­kü Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si­’nin baş­ka­nı bu hü­kü­met. Dev­let­le­ri iç ça­tış­may­la bö­lüp par­ça­la­ma pro­je­si­nin eş baş­ka­nı da Cum­hur­baş­ka­nı­mız. Pro­je­nin ger­çek­leş­me­si­nin yo­lu bi­zim iç sa­va­şa git­me­miz. Sa­vaş Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek. Çün­kü bu sa­va­şı çı­kar­mak is­te­yen­ler Tür­ki­ye­’de­ki adam­la an­laş­tı di­yo­rum. Bu pro­je­nin te­me­li­ni an­la­tı­yo­rum si­ze. Ha­yal an­lat­mı­yo­rum. Be­yaz Sa­ra­y’­da ko­nu­şu­lan pro­je­ler Ak Sa­ra­y’­da tat­bik edi­li­yor.

Selahattin De­mir­taş “Her şey Su­ru­ç’­la baş­la­dı. Su­ru­ç’­u ya­pan sa­ra­ya bağ­lı glad­yo­du­r” de­di. Bu çok cid­di bir id­di­adır. Bu olay­la­rı ya­pan hü­kü­met­tir de­mek is­ti­yor. İs­tih­ba­ra­tın ba­şın­da­ki isim­se AK­P’­den vekil adayı olan bir in­san. Bu id­di­alar müm­kün mü? Ta­bii ki müm­kün. AKP ik­ti­dar­da kal­mak için her şe­yi ya­par.

Bir dev­let­te her şe­yi en iyi araş­tı­ra­cak ku­rum Mec­li­s’­tir. Mec­lis ne yap­tı? Te­rör olay­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı için bir ara­ya gel­di­ler. Mec­li­s’­te­ki en kuv­vet­li mil­li­yet­çi-din­dar gö­zü­ken iki par­ti MHP ve AKP, “Ço­cuk­la­rı­mız ne­den öl­dü?” di­ye araş­tı­rıl­ma­sın de­di. Ret oyu ver­di. Tür­ki­ye­’de si­ya­se­tin ah­la­kı yok. Biz bun­la­rı ve­kil ol­sun di­ye seç­tik. Be­nim ve­ki­lim be­nim ço­cu­ğum ni­ye ölü­yor di­ye araş­tır­ma­ya­cak da kim araş­tı­ra­cak? Bir mem­le­ket­te ölen­le­ri araş­tır­ma­ya­lım di­yen par­ti yük­se­lir mi? Böy­le mil­li­yet­çi olur mu?

BU PRO­JE HAL­KA TOS­LA­YA­CAK
Kars­lı, “Bah­çe yap­mak­la va­tan yap­mak bir de­ğil. BOP Tür­ki­ye­’de hal­ka tos­la­ya­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.

Mem­le­ke­ti­miz için ken­di­mi­zi yak­mak ge­re­ki­yor­sa ya­ka­lım

Tür­ki­ye­’nin ar­tık za­ma­na ta­ham­mülü yok. Mem­le­ke­ti­miz için ken­di­mi­zi yak­mak da­hi ge­re­ki­yor­sa ya­ka­lım. Ev ya­nı­yor ev! Bu evi ya­kan­lar kü­re­sel güç­ler­le bir­lik­te ha­re­ket eden bu par­ti­ler­dir. Vic­da­nı olan bu man­za­ra­ya otu­rup ağ­lar. Kaç gün­dür uyu­ya­mı­yo­rum. O pan­to­lo­nu ya­ma­lı şe­hit de­de­si var ya “ben bu ço­cu­ğu ye­tim bü­yüt­tüm. Baş­ka­sın­dan süt top­la­dı­m” di­yor. O şe­hit için ağ­la­mı­yor­san vic­da­nın ku­ru­muş de­mek­tir. Hü­kü­met çı­kıp nu­tuk atı­yor ge­re­kir­se ev­lat­la­rı­mı­zı şe­hit ve­ri­riz di­ye. Ki­min ev­la­dı­nı şe­hit ve­ri­yor­lar? Bun­lar sah­te­kar.

AKP oy­la­rı­nı ar­tı­ra­na ka­dar olay­lar sü­re­cek. Ben hu­kuk­çu­yum se­nar­yo ya­za­mam. Dos­ya­da­ki de­li­le­re ba­ka­rak ko­nu­şu­rum. Kü­re­sel güç­le­rin Tür­ki­ye dos­ya­sı iyi de­ğil. Tür­ki­ye­’de­ki yö­ne­ti­ci­le­rin dos­ya­sı da iyi de­ğil. Çün­kü kü­re­sel güç­ler­le bir­lik­te ha­re­ket edi­yor­lar. AKP şu an­da, “Bu olay­la­rın ol­ma­sı­nı is­te­mi­yor­sa­nız bi­ze oy ve­rin. O da yet­mez baş­kan­lı­ğa evet de­yin. Şu Gü­ney­do­ğu­’yu da bö­le­lim siz de kur­tu­lun biz de kur­tu­la­lı­m” me­sa­jı ve­ri­yor. Ama bu mem­le­ket bö­lün­mez. Va­ta­nın her ka­rı­şı şe­hit ka­nıy­la su­lan­mış