POLİTİKALAR

Kamu Yönetimi ve Denetimi

Kamu yönetimi, devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesine ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetlerin üretilip sunulmasına ilişkin anayasa ve yasalarla belirlenen bir sistemdir. Kamu yönetimi sistemi halk, örgüt, norm düzeni, ekonomik kaynak, kamu görevlileri ve kamu politikası olmak üzere çeşitli unsurlardan oluşur. Ülkemizde kamu yönetimi, genel olarak sıkı bir merkezcilik ilkesine

22 Mayıs 2018 Detaylar
Sosyal Politikalar

Tarihin başlangıcından beri Türkler sosyal yardımlaşma ile dayanışmayı esas alan bir hayat tarzı sürdüre gelmişlerdir. Böyle bir hayat tarzını benimseyen milletin vücut verdiği devletin de “sosyal devlet” niteliklerine sahip bir devlet olacağı şüphesizdir. Nitekim, Göktürk Kitabelerinde Türklerin, kendi devletlerinden bekledikleri hizmetlerin en başında, “Halkı, karnı tok ve sırtı pek kılarak, dirlik-düzenlik, huzur ve barış içinde

22 Mayıs 2018 Detaylar
Temel Haklar ve Siyasi İlkeler

İnsan hak ve özgürlükleri, insanlığın yüzyıllar boyu süren mücadeleleri sonucu elde ettiği kazanımlar olup, demokrasinin temelini oluşturur. Toplumun en önemli güven unsuru, içinde yaşayan bireylerin kendi hak ve hürriyetlerine saygı duyulduğuna olan inancıdır. Bu inanç, tüm sosyal ve iktisadi dinamikleri harekete geçiren temel unsurdur. Ayrıca, bireylerin hak ve hürriyetlerine saygı, bir demokratik siyasi rejimin toplum

22 Mayıs 2018 Detaylar
Yazılı ve Görsel Basın

Basın özgürlüğü ilkesi, Anayasanın vazgeçilmez kuralladır. Özgürlükçü, demokratik ve insan haklarına dayalı ve saygılı rejimlerde kitle iletişim araçları, toplumun vazgeçilmez öğeleridir. Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi, iç ve dış olayları eksiksiz öğrenebilmesi, olup biten her şeyden haberdar olması gerekir. Bunu sağlayacak en önemli araç da görsel ve yazılı basındır. Bu özgürlüğün amacı; doğru ve

22 Mayıs 2018 Detaylar
Doğaya ve Çevreye Saygı

İnsanlığı çevre sorunlarıyla ilgilenmeye iten nedenler olarak; çevre üzerindeki baskının giderek ağırlaşması, doğal kaynakların tükenme noktasına gelmesi, sel, kuraklık, orman yangını gibi yıkımların çoğalması, karbondioksit emisyonunun sürekli artış göstermesi, ozon tabakasının incelmesi, iklim değişikliği, uluslararası suların kirliliği, yaban yaşamının korunması, kirlilik ve gürültüden dolayı yaşam kalitesinin düşmesi gibi sayılabilir. Nitelik ve nicelik olarak giderek büyüme

22 Mayıs 2018 Detaylar
Ekonomi

Ekonomik ve finansal küreselleşme, özellikle kalkınmakta olan ülkeler için bazı fırsatlar vermiş olmakla beraber; milli ekonomilerin sürdürülebilir büyüme, yoksulluğun azaltılması, gelir dağılımında adaletin gözetilmesi, sosyal refahın korunması, istihdam oluşturulması, kara paranın önünün kesilmesi, yolsuzlukların önlenmesi, uyuşturucu maddelerinin üretim ve kullanımının daha etkin bir şekilde denetim altına alınması ve gayrimeşru kullanımın önlenmesi alanlarındaki politikalarının etkisini azaltmaktadır.

22 Mayıs 2018 Detaylar
Araştırma, Bilim ve Teknoloji

Bilim ve teknoloji politikaları, bütün dünyada ülkelerin refah seviyesini doğrudan etkileyen ve siyasi gidişine yön veren, gelişim ve değişim şartları ortaya çıkaran politikalar olmuştur. Teknolojinin bu etkinliği nedeniyle bütün ülkeler teknolojiyi üretmek, elde etmek, kullanmak ve yaymak için her türlü çabayı göstermektedir. Türk sanayisinin teknoloji üretebilme kabiliyeti kazanabilmesi için kendine güvenmesi gerekir. Teknoloji üretebilme bir

22 Mayıs 2018 Detaylar
Milli Eğitim ve Kültür

Eğitim, genel anlamda, bireyi, toplumun yararlı ve bilgili bir üyesi haline getirerek daha iyi bir gelecek inşası için katkıda bulunacak, toplumu geliştirme projeleri üretip bunları hayata geçirecek yetenek ve yeterlilikte şekillendirmeyi amaçlar. Dünyamızda yalnızca sosyal etkileşimi açık ve gelişmiş eğitim sistemlerine sahip olan toplumlar ilerleyebilmektedir. Eğitim, meslekte kullanılabilen bilgilerin aktarılmasından daha fazladır. Dolayısıyla toplumlarda eğitim,

22 Mayıs 2018 Detaylar
Dış Politika

Merkez Parti tüm öz kaynakları ve dinamikleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dünya politikasında ağırlıklı bir ülke olduğuna inanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti dünya üzerindeki rolünün gereğini yerine getirmek ve bu rolün gereği olarak da kendine ve tarihine yakışır bir sorumluluk üstlenmek zorundadır. Merkez Parti Türkiye’nin sınır komşuları ile ilişkilerini sağlıklı ve sağlam temellere oturtmayı devletin öncelikli görevlerinden biri

22 Mayıs 2018 Detaylar
Kent ve Konut Politikası

Kentleşme kavramı, ekonomik ve sosyal çevresel boyutta belli dengeleri gözeten, bölgesel ve küresel kalkınma görüşü (ufku) ile uyumlu ve bu görüşe etkin bir şekilde katkı sağlayabilen çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, içerisinde hem temel insani ihtiyaçlar, çevresel değerler, sosyal eşitlik ve adalet gibi etik ve felsefi konuları hem de işsizlik, sağlık, yoksulluk,

22 Mayıs 2018 Detaylar