Doğaya ve Çevreye Saygı

22 Mayıs 2018

İnsanlığı çevre sorunlarıyla ilgilenmeye iten nedenler olarak; çevre üzerindeki baskının giderek ağırlaşması, doğal kaynakların tükenme noktasına gelmesi, sel, kuraklık, orman yangını gibi yıkımların çoğalması, karbondioksit emisyonunun sürekli artış göstermesi, ozon tabakasının incelmesi, iklim değişikliği, uluslararası suların kirliliği, yaban yaşamının korunması, kirlilik ve gürültüden dolayı yaşam kalitesinin düşmesi gibi sayılabilir. Nitelik ve nicelik olarak giderek büyüme gösteren çevre sorunları, ülkelerin iş birliğini gerektiren küresel politikalar belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Ülkemizdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacı, çevre sorunları ile ilgilenmenin önemli bir diğer nedenidir. Bir yandan, doğal kaynaklar üzerinde baskının giderek artması ekonominin sürdürülebilirliği sorununu gündeme getirmiş, diğer yandan da, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş organizmalar gibi yeni sorun alanları gündelik yaşamda etkilerini hissettirmeye başlamıştır.

Türkiye’nin ormanları, meraları, yaylaları, milli parkları, su kanalları çok büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Sadece İstanbul’da 2012 / 2013’te kentin coğrafi konumuna, tarihi dokusuna aykırı sadece üç büyük proje nedeniyle en az üç milyon ağaç kesilmiştir. Asırlık ağaçların, onlarca yılda yetişen ormanların yok edilmesi, coğrafi yapıyı boğarken iklim şartlarını da etkilemiştir. Bu rantsal yaklaşım, doğanın acımasızca tahribatı kesinlikle önlenecek, orman alanları, yeşil alanların korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için özel yasa çıkarılacaktır.

Merkez Parti çevre kalitesinin korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi, çevresel zararı önleyici tedbirlerin alınması, insan sağlığının korunması, sahillerin yağmalanmasının önlenmesi, doğal kaynaklardan akılcı ve makul biçimde yararlanılması, bölgesel yada dünya çapında çevre sorunlarının üstesinden gelebilmek için uluslar arası düzeyde önlemlerin alınmasında katkı sağlanması hedeflemektedir.

Merkez Parti iktidarında, ülkemiz çevreye zararlı atıkların mezarlığı olmayacak, çevreyi kirleten hiçbir kalkınma yada üretim modeli müsamaha görmeyecek, eko-sistemler üzerinde toksik ve kalıcı etkileri bulunan endüstri atıklarının kontrol altına alınması ve arıtımı sağlanacak, tarımda kullanılan kimyasal gübre, ilaçlama ve hormonların uygulama ve kontrolleri standartlara bağlanacaktır.

Merkez Parti olarak, merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların ortak katılımıyla oluşacak, uluslar arası örgütlerin taleplerini ve çalışmalarını dikkate alacak, bir çevre yönetim sistemi geliştirilecektir.

Merkez Parti iktidarında, denizlerimiz, akarsularımız, göllerimiz, ormanlarımız, bitki örtülerimiz, yaban hayatımız gibi doğal zenginliklerimizle; tarihi, kültürel, manevi, milli sanat ve değerlerimizin ekonomik ve siyasal çıkarlar uğruna tahrip edilmesine asla müsaade edilmeyecek, korunmasını ve gelecek nesillere intikalini sağlayacak politikalar izlenecektir.

Merkez Parti iktidarında, çölleşme, orman yangınları, erozyon, su kaynaklarının israfı ve kirlenmesi, plansız kentleşme ve denetimsiz yapılaşma gibi hususlar sıkı takibe alınarak doğanın tahrip olmasına imkan verilmeyecektir. Bu hususlara yol açanların şiddetli cezalara çarptırılması için gereken hukuki değişiklikler ivedilikle yerine getirilecektir.

Merkez Parti iktidarında, milli kaynaklarımız olan iç deniz, göl ve akarsularımızla ve sınır aşan nehirlerimiz milli kaynaklarımız olup bunların paylaşılması, “uluslar arası konsorsiyumların yönetim ve denetimine” verilmesi söz konusu dahil olamaz. Ancak, kendi irademiz ve iyi komşuluk ilişkileriyle tahsis söz konusu olabilir.

Doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunup geleceğe miras olarak bırakılabilmesi için; vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ders kitaplarında ve görsel- yazılı basın programlarında işlenmesi sağlanarak bu zenginliklerin değerini ve sorumluluğunu bilen nesiller yetiştirilecektir.

Kurulacak her tesisin doğa dengesini bozmayacak şekilde ve yerlerde kurulmasını temin edecek, yatırım projelerinin çevre kirliliği önleyici yatırımları içermesi sağlanacak, çevreyi kirletenlere caydırıcı ağırlığı olan bedeller ödetilecektir.